Friday, November 3, 2017

Tài liệu hội thảo tháng 11/2017

Một số tài liệu của Hội thảo:


1. Slides: PGS. Phạm Thành Long

2. Slides: Mai Viết Thuận


3. Slides: Nguyễn Thanh Sơn


4. Slides: Ngô Văn Giang

7 comments:

Tài liệu hội thảo tháng 11/2017

M ột số tài liệu của Hội thảo : 1. Slides: PGS. Phạm Thành Long 2. Slides: Mai Viết Thuận 3. Slides: Nguyễn Thanh Sơn ...