About Page

Tên nhómFS-TNUT
  • (Nhóm Nghiên cứu Khoa Khoa học Cơ bản - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái nguyên)
Mục đích:
  1. Chia sẻ, kết nối các ý tưởng nghiên cứu và khoa học từ các cán bộ giáo viên (CBGV) trong toàn Khoa và các CBGV khác có quan tâm
  2. Duy trì các hoạt động sinh hoạt chuyên môn và seminar khoa học giữa các CBGV theo định kỳ
  3. Từng bước hình thành các nhóm nghiên cứu chuyên sâu và đẩy mạnh hơn nữa phong trào nghiên cứu khoa học trong Khoa cũng như trong toàn Trường.
  4. Đề xuất và tìm kiếm các dự án/đề tài khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ
Các hướng nghiên cứu chính:
  1. Toán học
  2. Vật lý
  3. Cơ khí, điện, điện tử
  4. Công nghệ nano

No comments:

Post a Comment

Tài liệu hội thảo tháng 11/2017

M ột số tài liệu của Hội thảo : 1. Slides: PGS. Phạm Thành Long 2. Slides: Mai Viết Thuận 3. Slides: Nguyễn Thanh Sơn ...