Member List

Member list:

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

STT
Họ và tên
Chức vụ/Đơn vị
1.                   
PGS.TS. Nguyễn Duy Cương
Hiệu trưởng
2.                   
PGS.TS. Trần Minh Đức
Phó Hiệu trưởng
3.                   
PGS.TS. Trần Xuân Minh
Phó Hiệu trưởng
4.                   
PGS.TS. Vũ Ngọc Pi
Phó Hiệu trưởng
5.                   
PGS.TS. Phạm Thành Long
Trưởng phòng KHCN&HTQT
6.                   
PGS.TS. Ngô Như Khoa
Trưởng phòng Đào tạo
7.                   
PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
Trưởng phòng KT&ĐBCLGD
8.                   
PGS.TS. Hoàng Vị
Trưởng khoa Cơ khí
9.                   
TS. Đỗ Trung Hải
Trưởng khoa Điện
10.              
TS. Nguyễn Tiến Hưng
Phó Trưởng khoa Quốc tế
11.              
TS. Nguyễn Khắc Tuân
Trưởng phòng HCTC
12.              
TS. Đào Huy Du
Trưởng khoa Điện tử
13.              
TS. Dương Thế Hùng
Trưởng khoa XD&MT
14.              
TS. Nguyễn Thị Mai Hương
Trưởng khoa Sư phạm kỹ thuật
15.              
TS. Lê Văn Quỳnh
Trưởng khoa KT Ô tô và MĐL
16.              
TS. Nguyễn Tuấn Minh
GĐ Trung tâm HTĐT Quốc tế
17.              
ThS. Đinh Quang Ninh
GĐ Trung tâm thực nghiệm
18.              
PGS.TS. Nguyễn Đình Mãn
Khoa Cơ khí
19.              
PGS.TS. Nguyễn Như Hiển
Khoa Điện
20.              
PGS.TS. Lại Khắc Lãi
Khoa Điện
21.              
PGS.TS. Lê Lương Tài
Khoa Cơ khí
22.              
TS. Đặng Danh Hoằng
Phòng ĐT
23.              
TS. Vũ Lai Hoàng
Phòng ĐT
24.              
TS. Nguyễn Đăng Hào
Phòng ĐT
25.              
TS. Đỗ Thị Tám
Phòng KHCN&HTQT
26.              
TS. Nguyễn Đức Tường
Phòng KT&ĐBCLGD
27.              
TS. Dương Phạm T. Minh
Khoa Cơ khí
28.              
TS. Hồ Ký Thanh
Khoa Cơ khí
29.              
PGS.TS. Ngô Đức Minh
Khoa Điện
30.              
TS. Vũ Văn Thắng
Khoa Điện
31.              
TS. Nguyễn Tiến Duy
Khoa Điện tử
32.              
TS. Nguyễn Phương Huy
Khoa Điện tử
33.              
TS. Trương Thị Thu Hương
Khoa SPKT
34.              
ThS. Dương Trọng Đại
Khoa SPKT
35.              
TS. Phạm Hương Quỳnh
Khoa XD&MT
36.              
TS. Nguyễn Văn Chí
Viện NC PTCNC về KTCN
37.              
TS. Vũ Quốc Đông
Khoa Quốc tế
38.              
TS. Phạm Minh Tân
Khoa KHCB
39.              
ThS. Phạm Thị Thu Hằng
Khoa KHCB
40.              
ThS.NCS. Ngô Văn Giang
Khoa KHCB
41.              
ThS. Vũ Hồng Quân
Khoa KHCB
42.              
ThS. Nguyễn Thị Phương
Khoa KHCB
43.              
ThS. Ngô Thành Trung
Khoa KHCB
44.              
ThS. Lê Bích Ngọc
Khoa KHCB
45.              
ThS. Phan Thị Vân Huyền
Khoa KHCB
46.              
ThS. Phạm Thị Minh Hạnh
Khoa KHCB
47.              
ThS. Nguyễn Thị Huệ
Khoa KHCB
48.              
ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc
Khoa KHCB
49.              
ThS. Hoàng Thanh Nga
Khoa KHCB
50.              
ThS. Phạm Thị Thu
Khoa KHCB
51.              
ThS. Phạm Thị Ngọc Dung
Khoa KHCB
52.              
ThS. Đồng Thị Linh
Khoa KHCB
53.              
Nguyễn Thanh Tùng
Khoa KHCB
54.              
PGS. TS. Nguyễn Đăng Hòe
BM Cơ điện tử
55.              
ThS. Lê Thị Thu Thủy
BM Cơ điện tử
56.              
ThS. Dương Quốc Khánh
BM Cơ điện tử
57.              
ThS. Vũ Đức Vương
BM Cơ điện tử
58.              
ThS. Ng Ngọc Hà
BM Cơ điện tử
59.              
ThS. Ngô Văn An
BM Cơ điện tử
60.              
KS. Ng Đức Thắng
BM Cơ điện tử

Trường Đại học Khoa học và các đơn vị trong Đại học Thái Nguyên

STT
Họ và tên
Đơn vị
1.                   
PGS.TS. Nguyễn Thị T.Thủy
Trường ĐH Khoa học
2.                   
TS. Trương Minh Tuyên
Trường ĐH Khoa học
3.                   
TS. Nguyễn Thanh Sơn
Trường ĐH Khoa học
4.                   
TS. Mai Viết Thuận
Trường ĐH Khoa học
5.                   
TS. Trần Xuân Quý
Trường ĐH Khoa học
6.                   
TS. Bùi Việt Hương
Trường ĐH Khoa học
7.                   
ThS.NCS. Dương T. Việt An
Trường ĐH Khoa học
8.                   
ThS.NCS. Nguyễn T. Huyền
Trường ĐH Khoa học
9.                   
ThS.NCS. Nguyễn T. Quỳnh
Trường ĐH Khoa học
10.              
ThS. Hoàng Hoài Nam
Trường ĐH Khoa học
11.              
ThS. Hoàng Thị Hà
Trường ĐH Khoa học
12.              
TS. Vũ Xuân Hòa
Trường ĐH Khoa học
13.              
TS. Phạm Thanh Hiếu
Trường ĐH Nông lâm
14.              
TS. Nguyễn Văn Núi
Trường ĐH CNTT&TT
15.              
ThS.NCS. Ngô Mạnh Tưởng
Trường ĐH CNTT&TT
16.              
ThS.NCS. Trần Thị Hương
Trường CĐ KT-KT

No comments:

Post a Comment

Tài liệu hội thảo tháng 11/2017

M ột số tài liệu của Hội thảo : 1. Slides: PGS. Phạm Thành Long 2. Slides: Mai Viết Thuận 3. Slides: Nguyễn Thanh Sơn ...